•  

  O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci w witrynie Caterpillar.com

  Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2020 r.

  W niniejszym o?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci opisano, jak firma Caterpillar zbiera, udost?pnia i przetwarza dane osobowe za po?rednictwem witryny caterpillar.com. Niniejsze o?wiadczenie jest zgodne z globalnym o?wiadczeniem o ochronie danych osobowych obowi?zuj?cym w firmie Caterpillar i dostarcza dodatkowych szczegó?owych informacji na temat tej witryny internetowej. Globalne o?wiadczenie o ochronie danych osobowych firmy Caterpillar, które nale?y przeczyta? i traktowa? jako cz??? niniejszego o?wiadczenia, jest dost?pne pod adresem http://www.9yanmiao.icu/dataprivacy.

  Jakie dane osobowe s? zbierane i przetwarzane w witrynie caterpillar.com i dlaczego?

  Informacje przekazywane przez u?ytkownika

  1.            caterpillar.com to interaktywna witryna internetowa, która dostarcza informacje o firmie Caterpillar oraz o oferowanych przez nas produktach i us?ugach. Gromadzimy informacje o komputerze u?ytkownika i korzystaniu przez niego z naszych witryn oraz mo?emy zbiera? lub odbiera? dane osobowe u?ytkownika w trakcie jego interakcji z nami w celu optymalizacji do?wiadczeń u?ytkownika lub przetworzenia danego ??dania. Przyk?ady u?ycia informacji obejmuj? dostarczanie korespondencji marketingowej lub materia?ów promocyjnych, ulepszenia witryny internetowej, produktów i us?ug, które dostarczamy oraz wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na nieprawid?owe korzystanie z witryny internetowej (np. oszustwa, naruszanie przepisów itd.).

  Dane osobowe to jakiekolwiek informacje o konkretnej osobie oraz dane identyfikuj?ce lub mog?ce identyfikowa? konkretn? osob?. Dodatkowe informacje, które mo?emy zbiera?, obejmuj? dane kontaktowe, informacje o relacjach i zajmowanych stanowiskach.

  ?                     Dane kontaktowe pozwalaj? nam nawi?zywa? interakcj? i komunikowa? si? z u?ytkownikiem. 

  ?                     Informacje o relacjach i stanowiskach pomagaj? nam zrozumie?, kim jest u?ytkownik oraz czego szuka, w ramach prawid?owego przetwarzania ??dania u?ytkownika. 

  Mo?emy udost?pnia? dane osobowe naszym firmom stowarzyszonym, dostawcom, dealerom i partnerom biznesowym, którzy mog? wykorzystywa? je do celów wyszczególnionych powy?ej.

  U?ytkowników poinformowano, ?e dostarczane przez nich informacje mog? by? porównywane z innymi danymi, które u?ytkownicy nam dostarczyli. Je?li u?ytkownik poda na przyk?ad dane kontaktowe, mo?emy dostarczy? mu dodatkowe informacje na temat posiadanych produktów i u?ytkowanych us?ug.

  Witryna Caterpillar.com mo?e bezpo?rednio uwierzytelnia? lub ??czy? u?ytkownika z uwierzytelnion? (lub zalogowan?) sesj? w oparciu o cyfrow? aktywno?? u?ytkownika albo dane wprowadzane przez u?ytkownika. Uwierzytelniona sesja jest tworzona po uzyskaniu od u?ytkownika zestawu danych uwierzytelniaj?cych. Zapewnia dost?p do dodatkowych elementów i funkcji niedost?pnych dla nieuwierzytelnionych u?ytkowników. W takim przypadku zalogowanie jako u?ytkownik anonimowy jest niedost?pne lub niedozwolone. Cz?sto uwierzytelniani u?ytkownicy to: pracownicy firmy Caterpillar i pracownicy placówek dealerskich, klienci i partnerzy. W ramach uwierzytelnionej sesji zbierane s? informacje omówione w dalszej cz??ci, które s? powi?zane z profilem uwierzytelnionego konta oraz z dodatkowymi informacjami zwi?zanymi z profilem konta. Je?li u?ytkownik podaje dane osobowe w imieniu innej osoby, powinien uzyska? zgod? tej osoby. Przyk?ady, na jakie te informacje mog? by? wykorzystywane, obejmuj? przesy?anie ??dań, uzyskiwanie dost?pu i zarz?dzanie systemami, us?ugami lub programami firmy Caterpillar.

  Niektóre dodatkowe dane osobowe, które gromadzimy, obejmuj? osobiste preferencje i informacje o uwierzytelnionym koncie.

  ?                     Preferencje osobiste pozwalaj? nam dostarcza? do?wiadczenia dopasowane do preferencji u?ytkownika.

  ?                     Informacje o uwierzytelnionym koncie to profil to?samo?ci, który jest wymagany lub tworzony przez u?ytkownika, a nast?pnie odbierany przez firm? Caterpillar w celu upewnienia si?, ?e u?ytkownik jest autoryzowany.

   

  Instrukcje z zakazem ?ledzenia

  Obecnie witryna ignoruje instrukcje z zakazem ?ledzenia, które mog? by? wysy?ane przez przegl?darki. Nasze podej?cie w tym zakresie mo?e ulec zmianie w miar? rozwoju standardów interpretowania i stosowania takich sygna?ów.

  Pliki cookie

  Pliki cookie i inne technologie ?ledzenia s?u?? zasadniczo do poprawy dzia?ania witryny internetowej i aplikacji, umo?liwienia lepszego przetwarzania danych oraz do wielu innych celów. Aby dowiedzie? si? wi?cej o sposobie, w jaki witryna caterpillar.com korzysta z plików cookie, nale?y zapozna? si? z o?wiadczeniem o plikach cookie pod adresem caterpillar.com/cookies lub wybra? pozycj? ?Pliki cookie” w witrynie internetowej lub aplikacji.

  Integracje, us?ugi i technologie ?ledzenia stron trzecich

  Mo?emy ??czy? u?ytkownika z rozwi?zaniami stron trzecich, które umo?liwiaj? firmom zewn?trznym gromadzenie pewnych informacji podczas odwiedzania niniejszej Witryny. Te firmy wykorzystuj? informacje umo?liwiaj?ce identyfikacj? osób (np. informacje o klikni?ciach, typie przegl?darki, godzinie i dacie, tematyce klikni?tych lub przewini?tych reklam, o sprz?cie i oprogramowaniu, plikach cookie i identyfikatorach sesji) oraz informacje umo?liwiaj?ce identyfikacj? u?ytkownika (np. statyczny adres IP) podczas wizyt w tej Witrynie oraz w innych witrynach internetowych, aby dostarcza? reklamy produktów, które mog? by? interesuj?ce dla u?ytkownika, albo us?ugi zwi?zane z reklamami, takie jak wy?wietlanie reklam, raportowanie, przypisywanie, analizowanie i badanie rynku. Aby zbiera? takie informacje, firmy zewn?trzne zwykle wykorzystuj? pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnalizatory internetowe i inne podobne technologie ?ledzenia. Na przyk?ad podczas odwiedzin w naszej witrynie takie osoby trzecie mog? umieszcza? lub rozpoznawa? unikatowe pliki cookie znajduj?ce si? w przegl?darce u?ytkownika w celu gromadzenia pewnych informacji o u?ytkowniku i jego zainteresowaniach w odniesieniu do naszych produktów. Te pliki cookie mog? by? wykorzystywane do wy?wietlania reklam w innych witrynach, bazuj?cych na zainteresowaniach u?ytkownika. Te informacje mog? by? wykorzystywane równie? do powi?zania innych urz?dzeń nale??cych do tego samego u?ytkownika (w oparciu o zachowanie u?ytkowników lub inne zebrane informacje) lub do ponownego identyfikowania u?ytkownika (np. na podstawie adresu e-mail).  Wi?cej informacji na ten temat mo?na znale?? w naszym O?wiadczeniu o plikach cookie. Obejmuje to nast?puj?ce elementy:

  ?                     Reklamy Bing firmy Microsoft — reklamy Bing zbieraj? informacje o u?ytkownikach (w tym dane osobowe) z zasobów online i aplikacji firmy Microsoft oraz takich innych technologii, jak znaczniki, piksele i unikatowe kody ?ledz?ce (?dane u?ytkowników Bing Ads”). Firma Microsoft korzysta z danych u?ytkownika Bing Ads w celu dostarczania reklam Bing, w tym, w stosownych przypadkach, do retargetowania i konwersji. Firma Microsoft korzysta z danych u?ytkownika Bing Ads do w?asnych celów, w tym do ulepszania swoich us?ug. Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez firm? Microsoft, co obejmuje tak?e informacje o kontrolowaniu sposobu wykorzystywania danych u?ytkownika przez firm? Microsoft w celach dostarczania reklam dopasowanych do zainteresowań, nale?y zapozna? si? z O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci dost?pnym pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

  ?                     Reklamy z serwisie Facebook — informacje o u?ytkownikach (w tym dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? to?samo?ci) s? zbierane w serwisach Facebook, Instagram, Messenger i w innych produktach oraz w aplikacjach Facebook oraz za pomoc? innych technologii, takich jak znaczniki, piksele i unikatowe kody ?ledz?ce (?dane u?ytkowników serwisu Facebooka”). Serwis Facebook korzysta z Danych u?ytkowników serwisu Facebook w celu dostarczania reklam w serwisie Facebook, w tym, w stosownych przypadkach, do retargetowania i konwersji. Serwis Facebook korzysta z Danych u?ytkowników serwisu Facebook do w?asnych celów, w tym do ulepszania us?ug. Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych przez serwis Facebook oraz zarz?dzania nimi, a tak?e pozna? sposób kontrolowania lub usuwania informacje na swój temat, nale?y przeczyta? Zasady dotycz?ce danych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

  ?                     Us?uga Google Analytics firmy Google — Google Analytics to us?uga analityczna strony trzeciej. Korzystamy z us?ugi Google Analytics w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z niniejszej Witryny. Google Analytics gromadzi informacje na temat zachowaniach u?ytkowników w tej Witrynie, takie jak cz?stotliwo?? odwiedzin tej Witryny, wy?wietlane strony oraz witryny internetowe odwiedzone przed przej?ciem do tej Witryny. Korzystamy z danych pochodz?cych z Google Analytics w celu analizowania zachowań u?ytkowników, poprawy wydajno?ci, personalizowania do?wiadczenia u?ytkowników oraz analizowania skuteczno?ci prowadzonych kampanii marketingowych. W dniu odwiedzin witryny internetowej Google Analytics zapisuje tylko adres IP przypisany u?ytkownikowi w dniu, w którym u?ytkownik odwiedza Witryn?. Google Analytics anonimizuje adresy IP u?ytkowników przed ich zapisaniem. Nie otrzymujemy ?adnych zanonimizowanych adresów IP. Mo?emy ??czy? dane Google Analytics z informacjami uzyskanymi od pierwszej i trzeciej strony, co mo?e obejmowa? dane umo?liwiaj?ce identyfikacj?. Mimo i? Google Analytics umieszcza trwa?y plik cookie w przegl?darce u?ytkownika i rozpoznaje go jako u?ytkownika unikatowego podczas nast?pnej wizyty w witrynie, plik ten jest mo?e by? u?ywany wy??cznie przez firm? Google. Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez firm? Google, nale?y odwiedzi? stron? https://policies.google.com/privacy/partners. Aby zapozna? si? z opcjami rezygnacji (opt-out) specyficznymi dla us?ugi Google Analytics, nale?y odwiedzi? stron? https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  ??cza do witryn internetowych

  Podczas poruszania si? po witrynie caterpillar.com, u?ytkownicy znale?? mog? ??cza do innych witryn internetowych firmy Caterpillar oraz innych firm. Informujemy, ?e ??cza te mog? prowadzi? do witryn o innych funkcjach i dzia?aj?cych w innych sposób, w których mog? obowi?zywa? inne o?wiadczenia o prywatno?ci oraz mog? by? wykonywane procesy niepowi?zane z witryn? caterpillar.com.

  Gdzie mog? uzyska? wi?cej informacji na temat niniejszej witryny i obowi?zuj?cych w niej zasad ochrony prywatno?ci?

  Dodatkowe informacje o zasadach ochrony prywatno?ci firmy Caterpillar, obejmuj?ce korporacyjne dane kontaktowe, znajduj? si? w Globalnym o?wiadczeniu Caterpillar o ochronie prywatno?ci danych dost?pnym pod adresem http://www.9yanmiao.icu/dataprivacy.

  Jakie s? skutki zmiany niniejszego o?wiadczenia dotycz?cego ochrony prywatno?ci?

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci. W przypadku jego aktualizacji lub modyfikacji zmieniona tre?? zostanie opublikowana w tej Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszym o?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

  黄色网站在线观看