•  

  Dlaczego Caterpillar?

  Dlaczego Caterpillar?

  Wiemy, ?e decyzja o pracy dla firmy Caterpillar oznacza zaanga?owanie czasu i talentu. W zamian oferujemy satysfakcjonuj?ce ?rodowisko i do?wiadczenia dla naszych kolegów.  

  PRACUJ GLOBALNIE

  Dzi?ki biurom i obiektom w ponad 180 krajach, to co tworzysz w Caterpillar, podró?uje i pomaga ludziom na ca?ym ?wiecie. Jeste?my odpowiedzialni za spo?eczno?ci, w których mieszkamy i pracujemy i wraz z naszymi partnerami oraz Fundacj? Caterpillar pracujemy nad wprowadzaniem realnych zmian gospodarczych, ?rodowiskowych i spo?ecznych na ca?ym ?wiecie.  

  WSPó?PRACUJ Z NAJLEPSZYMI

  Realizuj projekty z inteligentnymi, zaanga?owanymi cz?onkami zespo?u, którzy pomog? Ci osi?gn?? nowy poziom w karierze. Nasze zespo?y traktuj? siebie nawzajem – jak równie? naszych klientów – uczciwie, odpowiedzialnie i uprzejmie. Dzi?ki naszym pracownikom firma Caterpillar ma reputacj? jednej z ?najbardziej podziwianych firm” (Fortune Magazine), ?40 najlepszych firm dla liderów” (Chief Executive Magazine) oraz ?50 najlepszych pracodawców” (Woman Engineer Magazine).

  WYKONUJ PRAC?, KTóRA MA ZNACZENIE

  Co ma dla Ciebie najwi?ksze znaczenie? Bycie cz??ci? silnego zespo?u? Wspieranie swojej rodziny? Rozwi?zywanie problemów globalnych? W Caterpillar mo?esz zrobi? to wszystko, a nawet wi?cej. Czas, który po?wi?casz na prac?, jest wa?ny dla Twojego ?ycia i kariery. Mo?emy pomóc Ci w osi?gni?ciu tego wszystkiego. Przecie? Twoja praca oznacza nasz post?p.

  B?D? ZACH?CANY & INSPIROWANY

  Tworzymy zintegrowane i zró?nicowane ?rodowisko pracy, poniewa? ró?ne perspektywy oznaczaj? najlepsze pomys?y. Zobacz, jak ?wi?tujemy i wspieramy ró?norodno?? kulturow? dzi?ki Grupom zasobów pracowniczych. Aby pomóc naszemu zespo?owi w odniesieniu sukcesu, zapewniamy konkurencyjny pakiet ?wiadczeń, przydatnych narz?dzi, dzielenia si? wiedz?, przywództwa, rozwoju kariery i pozytywnej kultury.

  ROZWIJAJ SI? Z CATERPILLAR

  Niezale?nie od tego, czy w gr? wchodzi zapewnienie doradztwa zawodowego czy szansa na zdobywanie nowych umiej?tno?ci, twój rozwój ma znaczenie. Mo?esz nawet do?wiadczy? ró?nych mo?liwo?ci rozwoju kariery wewn?trz firmy Caterpillar, przemieszczaj?c si? mi?dzy wieloma naszymi jednostkami biznesowymi, miejscami pracy i stanowiskami bez konieczno?ci rozpoczynania pracy w nowej firmie.  

  黄色网站在线观看